Whistleblowing – podání oznámení

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla naše společnost GS Caltex Czech, s.r.o. vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání.

Kdo může podat oznámení?

Oznámení může podat zaměstnanec, zákazník, dodavatel, uchazeč o zaměstnání atd.

Co je protiprávní jednání?
 • má znaky trestného činu
 • má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. Kč
 • jinak porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vyjmenovaných oblastech
Jak mohu podat oznámení?
 • písemně
 • telefonicky
 • osobně (do 14 dní od žádosti o schůzku)
 • prostřednictvím webového formuláře
Kdo je příslušná osoba za naši společnost?

Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení, navrhuje opatření k nápravě/předejití protiprávnímu stavu a komunikuje s oznamovatelem.   

Příslušná osoba za naši společnost:

Bc. Lenka Šimarová

HR Manager

+420 595 390 710

simarova@gscaltex.cz

Jaký je postup po podání oznámení?
 • do 7 dní po podání oznámení budete písemně vyrozuměni o přijetí oznámení
 • do 30 dní (lze prodloužit o dalších 30 dní) od přijetí budete písemně vyrozuměni o výsledcích posouzení
 • pokud bude oznámení vyhodnoceno jako důvodné, naše společnosti přijme příslušné opatření, o kterém Vás bude informovat
Mohu podat oznámení anonymně?

Ano, ale v tomto případě se na vyřízení nevztahují povinnosti dle Zákona o ochraně oznamovatelů, např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.

Jaká je ochrana oznamovatele?

Oznamovatel je chráněn před odvetným opatřením – jakékoliv jednání související s prací oznamovatele, které mu může způsobit újmu.

V případě anonymního oznámení přísluší ochrana až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo.

Formulář pro podání oznámení