Ochrana osobních údajů

Naše společnost dodržuje zásady zpracování osobních údajů a nakládá s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou, rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťuje důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost GS Caltex Czech, s.r.o., se sídlem Bohumínská 455/20, 733 01 Karviná, IČO 24124818, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 37868 (dále jen „Společnost“).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně využití Vašich dat, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti GS Caltex Czech, s.r.o.: Bc. Otto Kukula, e-mail: kukula@gscaltex.cz, telefon : +420 601 571 151.

Účely a právní základ zpracování

Společnost zpracovává níže uvedené kategorie osobních údajů pro následující účely na základě zde uvedených právních základů. V případě potřeby Vás při shromažďování údajů upozorníme, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a zda jste povinni osobní údaje poskytnout a jaké jsou možné důsledky neposkytnutí těchto údajů.

Správa oprávněných obchodních partnerů a návštěvníků Společnosti. Kategorie osobních údajů, které o vás Společnost za tímto účelem zpracovává jsou následující: jméno, e-mail, číslo mobilního telefonu, telefonní číslo společnosti, název společnosti (informace podobné obsahu vizitky), číslo vozidla návštěvníka, obraz z kamerového systému. Společnost zpracovává výše uvedené osobní údaje za účelem obchodní spolupráce, komunikace mezi obchodními partnery, výměny obchodních informací a evidence, správy omezeného přístupu do prostor a monitorování pro účely bezpečnosti nebo řízení, fyzické bezpečnosti. Společnost používá jako základ pro zpracování údajů různé právní důvody, a to: právo na ochranu osobních údajů, oprávněné zájmy, plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření.

Oprávněné zájmy třetí strany

Společnost často potřebuje zpracovávat osobní údaje, aby mohla plnit úkoly související s obchodní činností. Zpracování osobních údajů v této souvislosti nemusí být nutně odůvodněno právní povinností nebo prováděno za účelem plnění podmínek smlouvy s jednotlivcem. V takových případech může být zpracování osobních údajů odůvodněno oprávněným zájmem. Společnost má oprávněný zájem, pokud zpracování probíhá v rámci vztahu s klientem, za účelem prevence podvodů nebo zajištění bezpečnosti sítě a informací IT systémů.

Příjemci nebo kategorie příjemců údajů

Osobní údaje mohou být sdíleny s ústředím společnosti GS Caltex nebo s třetími stranami.

Globální síť Společnosti bude muset sdílet Vaše osobní údaje s “GS Caltex HQ” v závislosti na účelech zákonného zpracování, včetně zaměstnanců z IT, účetnictví, právního oddělení/oddělení pro dodržování předpisů, bezpečnostního oddělení a týmu souvisejícího s obchodem. Zaměstnanci související s obchodem, vedoucí kanceláře společnosti “GS Caltex HQ” mají přístup k informacím o Vás v obchodním e-mailu. 

Společnost může sdílet osobní údaje také v následujících případech: pracovníci údržby systému, kteří jsou najati na provoz a správu IT systému “Exasoft”, “Albatros”, pracovníci registrace a správy omezeného přístupu do oblasti, kteří jsou najati na “Central Group”. Ve všech těchto případech Společnost zavede příslušné smlouvy s těmito stranami, aby zajistila, že budou zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a za účelem poskytování těchto služeb a ochrany integrity a důvěrnosti osobních údajů. Společnost může rovněž zpřístupnit osobní údaje Subjektu údajů svým auditorům, právníkům, konzultantům, orgánům činným v trestním řízení a jiným orgánům veřejné moci (např. orgánům daňové správy a sociálního zabezpečení), policii, státním zástupcům, soudům a tribunálům. Všichni tito příjemci jsou sami odpovědní za určení účelů a prostředků zpracování a za zákonnost zpracování.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Vzhledem ke globální povaze našich operací se někteří příjemci uvedení mohou nacházet v zemích mimo Evropskou unii (EU)/Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů.  Mezinárodní přenosy budou probíhat do zemí, kde se nachází centrála “GS Caltex HQ” v Koreji. Předávání Vašich osobních údajů mimo EU/EHP probíhá na základě standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí a v souladu s platnými právními předpisy. O kopii výše uvedeného dokumentu můžete požádat DPO.

Některé z třetích stran, s nimiž sdílíme osobní údaje, se nacházejí také mimo EU/EHP. Předávání třetím stranám, které se nacházejí v jiných třetích zemích mimo EU/EHP, probíhá za použití přijatelného mechanismu předávání údajů, jako jsou standardní smluvní doložky EU, nebo za výjimečných okolností na základě přípustných zákonných výjimek.  Pokud chcete získat další informace nebo kopii příslušného mechanismu předávání údajů, pokud je k dispozici, kontaktujte prosím DPO.

Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány?

Společnost uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v tomto oznámení nebo podle požadavků platných právních předpisů jednotlivých zemí a po naplnění těchto účelů osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

Právo subjektu údajů

Máte právo získat od nás potvrzení, zda jsou osobní údaje zpracovávány, účel zpracování, kategorie údajů, právní základ zpracování, informace o příjemcích údajů a zemích mimo EU, ve kterých se nacházejí, záruky zavedené pro předávání údajů do zemí mimo EU, dobu uchovávání údajů nebo kritéria pro její určení, další informace o Vašich právech, našich činnostech zpracování, zdrojích informací a významných a předpokládaných důsledcích zpracování.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ze závažných a oprávněných důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace s výjimkou případů, kdy právní předpisy takové zpracování výslovně stanoví.

Právo subjektu údajů kdykoli odvolat souhlas

Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že Vás požádáme o souhlas se zpracováním, můžete souhlas odmítnout a můžete jej kdykoli odvolat bez jakýchkoli negativních důsledků. Zákonnost jakéhokoli zpracování vašich osobních údajů, k němuž došlo na základě našeho oprávněného zájmu a před odvoláním Vašeho souhlasu, nebude dotčena. Platí pouze pro případy, kdy je souhlas získán.

Právo subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU, kde máte bydliště, kde pracujete nebo kde došlo k problému, který je předmětem stížnosti. – Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ): +420 234 665 111

Jsou osobní údaje zákonným nebo smluvním požadavkem a jsme povinni je poskytnout?

Společnost může být povinna sdílet osobní údaje se zákonnými nebo regulačními orgány a organizacemi, aby splnila zákonné povinnosti.

Podléhají osobní údaje automatizovanému zpracování, včetně profilování?

Společnost nezpracovává Vaše osobní údaje automatizovaným rozhodováním, včetně profilování.

Účinnost

25. května 2018